[pl]Polski | [en]English


Strona Główna

Biuro Projektów "Metroprojekt" Spółka z o.o.

ul. Kosmatki 8
03-982 Warszawa
tel. (0 22) 628 47 75, 628 43 35
fax (0 22) 629 97 05
Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS0000060995
NIP: 526-020-34-93, Regon: 012523131
Kapitał zakładowy: 392 000,00 PLN

Oferujemy kompleksowe usługi projektowe w zakresie:


Poza świadczeniem usług projektowych biuro wykonuje: